Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙ ΣΘΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Το  εγχείρημα  της  κεφαλαιοποίησης της   επικουρικής κοινωνικής  ασφάλισης  στην  Ελλάδα,  συνοδεύεται, μεταξύ των  άλλων, εκ  μέρους  κυβερνητικών  παραγόντων,  από  λανθασμένα  επιχειρήματα, εννοιολογικές  συγχύσεις,  ποσοτικοποιημένες  παραλείψεις  και  σοβαρές  θεσμικές  παρεκκλίσεις  του  Συντάγματος (άρθρο 20, παράγρ. 5)  των  αποφάσεων (2287/2015   και  1890/2019)  του  ΣτΕ  και  της πρόσφατης  κοινωνικο-ασφαλιστικής  νομοθεσίας (Ν.4670/2020, άρθρο 20). Στην  κατεύθυνση  αυτή, μεταξύ  των  άλλων, υποστηρίζεται λανθασμένα «ότι μεγάλο μέρος των εισφορών των ασφαλισμένων θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, περισσότερες θέσεις  εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα, υψηλότερους μισθούς και υψηλότερα έσοδα για τον Κρατικό  Προϋπολογισμό». Όμως,  το  επιχείρημα  αυτό, όπως  και άλλα  επιχειρήματα  που  έχουν  διατυπωθεί (π.χ. αντιμετώπιση  δημογραφικού  κινδύνου, ενδυνάμωση  της  αλληλεγγύης  των  γενεών, αύξηση  των  συντάξεων, κ.λ.π.) παρά  την  υποχρέωση  που  απορρέει από  σχετικές  Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (IORP II- ενσωμάτωση στον Ν.4680/2020), δεν  βασίζεται  σε  ποσοτικοποιημένα  δεδομένα  και  εκτιμήσεις  για  το κόστος μετάβασης(62 δις  ευρώ)  και  την  επίπτωση  του  στην  αύξηση του  δημόσιου  χρέους, την  δημοσιονομική   αποσταθεροποίηση  της  χώρας  που  θα  επιφέρει  στα  δημόσια  οικονομικά  της  χώρας,  το  επίπεδο  των  χορηγούμενων  επικουρικών  συντάξεων, κ.λ.π. Όμως,  σύμφωνα  με  σχετικές  μελέτες που έχουν εκπονηθεί  σε  διεθνές   και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  από το 2000 και μέχρι το 2020, δεν έχει αποδειχθεί και υποστηριχθεί τεχνικά  και  επιστημονικά ότι η μετάβαση από το διανεμητικό σύστημα αλληλεγγύης των γενεών σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, προκαλεί αύξηση της εθνικής αποταμίευσης και  της παραγωγικότητας της εργασίας. Για  παράδειγμα στην Χιλή το 1980, όπου το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούσε με το διανεμητικό σύστημα, ο δείκτης εθνικής αποταμίευσης ήταν  21%. Από το 1981 που η  συγκεκριμένη  χώρα  εισήγαγε  υποχρεωτικά (εκτός  του  στρατού  και  των  σωμάτων  ασφαλείας)  το  κεφαλαιοποιητικό σύστημα των ατομικών  λογαριασμών,  ο αντίστοιχος δείκτης το  1991 ήταν  18,8% (Brown, 2000, Security for Social Security: Is prefunding the answer?). Επίσης, σε άλλη έρευνα (Holzmann 1997) αναφέρεται ότι  «η άμεση επίδραση της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης στην ιδιωτική αποταμίευση  ήταν πολύ χαμηλή μέχρι  και αρνητική». Το  ίδιο, ο Hughes (1999) σε δημοσίευση  του, η  οποία  προέκυψε  από την συγκριτική ανάλυση 16 χωρών,  αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων και της καθαρής εθνικής αποταμίευσης. Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και έρευνα(1998) της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής  Ασφάλισης (ISSA). Επιπρόσθετα, σε  παρόμοιες  έρευνες αναδεικνύεται  το  συμπέρασμα ότι η επένδυση των αποταμιεύσεων των εισφορών των ασφαλισμένων στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα δεν συσχετίζονταν με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, σε αντίθεση με τα επιχειρήματα   που  διατυπώνονται  σήμερα  στην  Ελλάδα  από   κυβερνητικούς  παράγοντες. Από  την  άποψη  αυτή είναι  χαρακτηριστική  η έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο  Βελιγραδίου σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση  Κοινωνικής Ασφάλισης(ISSA), όταν η Σερβία εξέταζε (2011) να κεφαλαιοποιήσει ένα  τμήμα  της διανεμητικής κοινωνικής ασφάλισης. Η έρευνα ως συμβουλευτική προς την τότε κυβέρνηση της Σερβίας κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «η αντικατάσταση  τμήματος  του  διανεμητικού  συστήματος κοινωνικής ασφάλισης  από  τους  κεφαλαιοποιητικούς  ατομικούς λογαριασμούς αποτελεί ένα εγχείρημα υψηλού  κινδύνου». Επεξηγώντας η  συγκεκριμένη  έρευνα  το  γενικό  της  συμπέρασμα,  αναφέρει  ότι «το κόστος μετάβασης και οι συνέπειες  στην οικονομία θα αφορούσαν τα πρώτα 40 χρόνια, ενώ τα ενδεχόμενα οφέλη για την οικονομία θα παρουσιάζονταν μετά από 80 χρόνια», συμπληρώνοντας  ότι το κόστος μετάβασης είναι αναπόφευκτο και θα καταβληθεί  από την οικονομία και την κοινωνία,  ενώ τα ενδεχόμενα οφέλη είναι εντελώς αβέβαια. Επιπλέον,  η  συγκεκριμένη  έρευνα  αναφέρει ότι σε όρους διαχείρισης κινδύνων (risk management) το εγχείρημα της μερικής κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ πιο υψηλού κινδύνου από το καθαρό διανεμητικό σύστημα και αυτό  γιατί  η κεφαλαιοποίηση εμπεριέχει και τους πρόσθετους κινδύνους των επενδύσεων των κεφαλαιαγορών καθώς και το σημαντικό  κόστος των λειτουργικών κινδύνων. Επίσης, η  έρευνα κατέληγε στο  συμπέρασμα  ότι οι καθαρές αποδόσεις των επενδύσεων ήταν μικρότερες σε σχέση  με  την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της εργασίας που αποτελούν  τους δείκτες απόδοσης του διανεμητικού συστήματος. Τέλος, οι συντάκτες  της  έρευνας  συνιστούσαν στην Σερβική  κυβέρνηση,  σύμφωνα  με την εμπειρική ανάλυση των στοιχείων των χωρών της αναπτυσσόμενης Ευρώπης (emerging Europe) και τα αποτελέσματα του εγχειρήματος της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης σε  αυτές,  να ακολουθήσει την πρακτική των Ευρωπαϊκών αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες εστιάζουν τις κοινωνικο-ασφαλιστικές τους   παρεμβάσεις  στην   μακροχρόνια  ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης διαμέσου παραμετρικών αλλαγών,  συμπληρώνοντας  παράλληλα  το  δημόσιο  σύστημα   κοινωνικής ασφάλισης με την  προαιρετική ασφάλιση του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης (ISSA, Nikola Altiparmakov, 2011, A Macro-financial analysis of pension system reforms in Emerging Europe: The Performance of IRAs and policy lessons for Serbia).Με  άλλα  λόγια,  από  τις  διεθνείς  βιβλιογραφικές  αναφορές, τις  τριάντα  μελέτες (case  study) των  αντίστοιχων  χωρών,  που  μετά  την  αποτυχία  της  επιλογής  της  κεφαλαιοποίησης  της  κοινωνικής  ασφάλισης, επέστρεψαν  με  υψηλό  οικονομικό-κοινωνικό-συνταξιοδοτικό  κόστος  στο  διανεμητικό  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης  και  στα  δημόσια  ασφαλιστικά ταμεία,  αποδεικνύεται  με τον  πιο  αποκαλυπτικό  τρόπο  ότι  η  επανάληψη  αντίστοιχης  επιλογής  στην  χώρα  μας,  που  στην  διεθνή  εμπειρία και  πρακτική  έχει  καταγραφεί  ως  απολύτως  ανεπιτυχής, θα  στεφθεί  με  αποτυχία  και με  αντίστοιχο  υψηλό  κόστος θα  επιστρέψει  στο  δημόσιο  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης,  συμβάλλοντας  στην  περαιτέρω επιδείνωση  των  δημοσιονομικών  και  χρηματοδοτικών  προβλημάτων  της  ελληνικής  οικονομίας  και  της  κοινωνικής  ασφάλισης  αντίστοιχα. 

                                                                                Των

                                                                                Σάββα  Γ. Ρομπόλη

                                                                                Ομότ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου

                                                                                 Βασίλειου Γ. Μπέτση

                                                                                 Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου


Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Σημαντική εξέλιξη!!

Διορθώθηκε ο σωστός επανυπολογισμος του Ν. Κατρουγκαλου ( από ΤΑΠ-ΟΤΕ σε ΟΤΕ) και γίνεται καταβολή των σωστών Συντάξεων (Δευτέρα-Τριτη)!! Αίτημα που μετρά από παραστάσεις και παρεμβάσεις και εξώδικα, βρήκε την λύση του! Για τους πριν τις 13/5/16 καταβάλλονται τα 3/5 ,Σε δεύτερη φάση θα καταβληθούν τα αναδρομικά από 1/1/19. Συνεχίζουμε τον αγώνα και για όλα τα άλλα αιτήματα  και τα Συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα!!


Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Εργολαβικά δίκης και αναδρομικά συνταξιούχων: Ο e-EΦΚΑ δεν μπορεί να παρακρατήσει ποσοστό για να το αποδώσει ως δικηγορική αμοιβή

 

Δεν είναι νόμιμη η καταβολή της αμοιβής των δικηγόρων με εκχώρηση των χρηματικών παροχών των Νόμων 4714 και 4734/2020

 


Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (169/2020) απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν το άρθρο 60 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων για το εργολαβικό δίκης κατισχύει του άρθρου 40 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 και αν ο Ηλεκτρονικός (e)-ΕΦΚΑ υποχρεούται να παρακρατήσει, από τα καταβαλλόμενα στους συνταξιούχους του ερωτήματος χρηματικά ποσά, το συμφωνημένο ποσοστό αμοιβής των δικηγόρων τους, για να το αποδώσει τελικά σε αυτούς.

Αναλυτικά το ερώτημα του e-ΕΦΚΑ αφορούσε στο εάν η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, που επιτρέπει τη σύναψη συμφωνίας (εργολαβικού δίκης) μεταξύ του εντολέα συνταξιούχου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του δικηγόρου του, περί αμοιβής του τελευταίου με εκχώρηση, από τον πρώτο, μέρους του αντικειμένου της δίκης - την οποία εν προκειμένω οι εντολοδόχοι δικηγόροι διεξήγαγαν κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 παρ. 2 ν. 4714/2020, να καταβάλει στους συνταξιούχους του, αναδρομικά ποσά συντάξεών, κατισχύει (ή όχι) των διατάξεων του άρθρου 40. παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 (όπως ισχύουν), που καθιερώνουν το ανεκχώρητο των εις χρήμα παροχών του Ι.Κ.Α. και της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 96/1969 και, σε καταφατική περίπτωση, αν εν προκειμένω ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να παρακρατήσει, από τα καταβαλλόμενα στους συνταξιούχους του χρηματικά ποσά, το συμφωνημένο ποσοστά αμοιβής των δικηγόρων τους, για να το αποδώσει τελικά σε αυτούς.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν είναι νόμιμη η καταβολή της αμοιβής των δικηγόρων με εκχώρηση των χρηματικών παροχών του ερωτήματος και για το λόγο αυτό ο Ηλεκτρονικός (e)-EΦΚΑ δεν μπορεί να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσοστό από τα χρηματικά ποσά που δικαιούνται οι εντολείς των δικηγόρων συνταξιούχοι του, για να το αποδώσει, ως δικηγορική αμοιβή, στους δικηγόρους, αλλά οφείλει να καταβάλει και τα ποσοστά αυτά στους δικαιούχους συνταξιούχους του.

Μεταξύ άλλων η γνωμοδότηση αναφέρει:

Σε κάθε δε περίπτωση, με τις διατάξεις αυτές επιβεβαιώνεται η διαχρονική βούληση του νομοθέτη για το ακατάσχετο και ανεκχώρητο των συνταξιοδοτικών παροχών, το οποίο έχει θεσπισθεί, για μεν τους συνταξιούχους των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, ήτοι του ιδιωτικού τομέα, με τις επίσης αναγκαστικού δικαίου και εξυπηρετούσες τον ίδιο σκοπό διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 96/1969, για δε τους συνταξιούχους του Δημοσίου, με τις όμοιου χαρακτήρα διατάξεις, αφενός του άρθρου 1 του α.ν. 1453/1938, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 52 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ., καθώς αφορούν θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτόν (Γνωμ. Πλήρους ΟλΝΣΚ 106/2018), αφετέρου των άρθρων 982 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 464 του Α.Κ. (Εφ.Θεσ. 814/2017).

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να καθορίζεται ως ποσοστό επί του αντικειμένου της δίκης, όχι όμως όταν η δίκη αυτή αφορά συνταξιοδοτικές παροχές και πάντως όχι ως ποσοστό επί των ποσών των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 114 ν. 4714/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 ν. 4734/2020, ούτε ως ποσοστό επί των ποσών των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 33 ν. 4734/2020.

Με βάση τα εκτεθέντα και αναλυθέντα, οι αναγραφόμενες στο ερώτημα συμφωνίες εκχώρησης, που αναγγέλθηκαν (κατά τις διατάξεις των άρθρων 460 ΑΚ και 60 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων) στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί, καταλαμβάνονται, ως προς το περί εκχωρήσεως ατέλεστο μέρος των, από το ανεκχώρητο των διατάξεων των άρθρων 114 παρ. 2 Ν. 4714/2020 και 33 παρ. 2 ν. 4734/2020 και είναι άκυρες και ανίσχυρες έναντι και του e-ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 174 ΑΚ.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μειώσεων συντάξεων Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

 

·         Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά  στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με  όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.

 

·         Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της   ηλεκτρονικής υπηρεσίας  θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή.  

 

·         Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος.  

 


ΕΚΔΙΚΑΣΗ της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας στο ΣτΕ

 


Εκδικάστηκε (συζητήθηκε) στο ΣτΕ σήμερα Παρασκευή 15/1/21, η προσφυγή του Συλλόγου μας, της ΑΓΣΣΕ και άλλων Συνταξιοδοτικών οργανώσεων. Το υπόμνημα και οι σύντομες παρεμβάσεις των Νομικών εκπροσώπων μας, τεκμηρίωσαν με απόλυτο τρόπο και με νομικά επιχειρήματα, τα δίκαια και απολύτως νόμιμα αιτήματά μας, που συνοψίζονται και απαιτούν το εξής:

Την επιβεβαίωση της 1439/20, απόφαση του ίδιου του ΣτΕ που έχει αποφανθεί ότι, πρέπει να γίνει επιστροφή ΟΛΩΝ των περικοπών του 11μήνου για τις ΚΥΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ Συντάξεις & τα ΔΩΡΑ.

Να ΑΚΥΡΩΣΕΙ την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που τελείως παράνομα και αυθαίρετα επέστρεψε μόνο τις περικοπές επι των κύριων Συντάξεων, αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ.

Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας (ΣτΕ), θα σεβαστεί το δεδικασμένο, το θεσμικό του ρόλο, θα επιβεβαιώσει τη δική του απόφαση 1439/20 και θα δικαιώσει την προσφυγή και τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας.

Το περί δικαίου αίσθημα επιβάλλει, να εκδοθεί άμεσα η σωστή και δίκαιη απόφαση του ΣτΕ, ώστε να αποκατασταθεί, έστω κατ’ ελάχιστο, η τεράστια απώλεια εισοδήματος που υποστήκαμε από τις μνημονιακές περικοπές των Συντάξεων μας.

Αναμένουμε απο την ανεξάρτητη δικαιοσύνη μια ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ.


Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ η πληρωμή Συντάξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ θα γίνει με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ ως εξής:

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 τα ψηφία 1,3,5,7,9

Την ΤΡΙΤΗ 26/1 τα ψηφία 0,2,4,6,8

Σημ. Τα αναδρομικά κληρονόμων του 11μηνου θα καταβληθούν έως το τέλος 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. (όσοι είχαν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά έως 18/12)

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

                                                    


Ηλεκτρονικά  γίνεται πλέον η αποζημίωση για τα γυαλιά οράσεως (100€ !!) από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Νόμος που προβλέπει την χρήση "επιταγής -  βαουτσερ" στα καταστήματα οπτικών , χωρίς την επιβάρυνση των  Ασφαλισμένων ,για μια ακόμα φορά αναβάλετε !

1. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  eopyy.gov.gr

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ Taxisnet  ή (αν έχετε ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη)

4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» : «ΟΠΤΙΚΑ»

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης)

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ τον Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας

8. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού(απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημά 

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρό σας

10. ΑΝΕΒΑΣΤΕ πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε)

11. Πατήστε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙ ΣΘΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Το   εγχείρημα   της   κεφαλαιοποίησης της    επικουρικής κοινωνικής   ασφάλισης   στην   Ελλάδα,   συνοδεύεται, μεταξύ των   άλλων, εκ   ...